Cennik

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego

L.p. Rodzaj Świadczeń Cena Usługi
1 Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S) 750,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu
5,50 zł za 1km przejechanej trasy
2 Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S)-

PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ , CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

(wymagający  użycia środków ochrony indywidualnej przez personel)

850,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu
200,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej
5,50 za 1km przejechanej trasy
3 Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P) 380,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu
5,50 zł za 1 km przejechanej trasy
4 Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P)

PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ , CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

(wymagający  użycia środków ochrony indywidualnej przez personel)

450,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu
150,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej
5,50 za 1km przejechanej trasy
5 Przewóz pacjentów karetką bez opieki medycznej z sanitariuszem  (Ts) 120,00zł za 1 h pracy zespołu
5,50 zł za 1 km przejechanej trasy
6 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczenia transportu medycznego Od 100,00zł do 1000,00 zł miesięcznie
7 Patrol ratowniczy 150,00 zł za 1 h zabezpieczenia
4,50 zł za 1km przejechanej trasy (dojazd i powrót z miejsca imprezy)
  • Odległość liczona jest od wyjazdu zespołu z miejsca stacjonowania do jego powrotu (BAZA-BAZA).
  • Czas transportu rozliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę transportu na trasie BAZA-BAZA.
  • Dodatkowej opłacie podlegają ewentualne koszty winiet, delegacji etc. w przypadku transportów międzynarodowych

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA

l.p. forma udostępnienia/wysokość opłaty
1. Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie)
2. Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej (nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie)
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie)

Wysokość opłat wskazanych powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.