Cennik

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

L.P. RODZAJ ŚWIADCZEŃ SKŁAD ZESPOŁU CENA USŁUGI
1. Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S) Lekarz, Ratownik medyczny, Kierowca 750,00 zł za 1 h pracy zespołu
4,60 zł za 1km przejechanej trasy
2. Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S)- PACJENT COVIDOWY

PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ

(wymagającej  użycia środków ochrony indywidualnej)

Lekarz,
Ratownik medyczny, Kierowca
850,00 zł za 1 h pracy zespołu
200,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej
5,00 za 1km przejechanej trasy
3. Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P) Ratownik medyczny,

Kierowca-ratownik

350,00zł za 1 h pracy zespołu
4,60 zł za 1 km przejechanej trasy
4. Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P)

PACJENT COVIDOWY

/PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ

(wymagającej  użycia środków ochrony indywidualnej)

Ratownik medyczny, Kierowca-ratownik 400,00 zł za 1 h pracy zespołu
150,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej
5,00 za 1km przejechanej trasy
5. Przewóz pacjentów karetką bez opieki medycznej z sanitariuszem  (Ts) Sanitariusz,

Kierowca

90,00zł za 1 h pracy zespołu
4,00 zł za 1 km przejechanej trasy
6. Przewóz pacjentów karetką bez opieki medycznej (T) Kierowca 65,00zł za 1 h pracy zespołu
4,00 zł za 1 km przejechanej trasy
7. Patrol ratowniczy Zabezpieczenie medyczne imprez 150 zł za 1 h zabezpieczenia
3,50 zł za 1km przejechanej trasy (dojazd i powrót z miejsca imprezy)

 

  • Czas i odległość liczone są od momentu wyjazdu zespołu z miejsca stacjonowania do jego powrotu (BAZA-BAZA).

 

  • Dodatkowej opłacie podlegają ewentualne koszty winiet, delegacji etc.
    w przypadku transportów międzynarodowych.

 

  • Transporty dalsze (powyżej 100 km) oraz zlecenia stałe lub cykliczne podlegają indywidualnym negocjacjom.

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA

l.p. forma udostępnienia/wysokość opłaty
1. Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie)
2. Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej (nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie)
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie)

Wysokość opłat wskazanych powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.