Oferta pracy: Stanowisko Specjalista ds. kadrowo płacowych i administracji

Oferta pracy: Stanowisko Specjalista ds. kadrowo płacowych i administracji

Twój zakres obowiązków

 1. kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne w  systemie Symfonia
 2.  rozliczanie czasu pracy, administrowanie i rozliczanie urlopów oraz zwolnień lekarskich,
 3. naliczanie wynagrodzeń dla różnych form zatrudnienia,
 4. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS i US,
 5. prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne firmy,
 7. wprowadzanie kart ewidencji przebiegu pojazdów sanitarnych,
 8. wystawianie faktur sprzedażowych.

Nasze wymagania

 1. doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac (w tym min 2 letnie doświadczenie w  przygotowywaniu list płac),
 2. wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PFRON oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. znajomość pakietu MS Office,
 4. znajomość systemu „ Płatnik”

Miejsce pracy : Ruda Śląska.

Wymiar czasu pracy : pełny etat.

Oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o przesyłanie swoich CV na adres mailowy: spolka@spub.pl

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia Bracka Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Księdza Ludwika Tunkla 139, 41-707 Ruda Śląska), zwana dalej Spółką.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:

– pod adresem email: spolka@spub.pl

– listownie: Księdza Ludwika Tunkla 139, 41-707 Ruda Śląska

– telefonicznie: 32 787 47 76

 1. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych 
 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 4. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Next Post Previous Post

Your email address will not be published.